Ülesanne 1 (10p)

On antud funktsioon avaldis.
Leidke selle funktsiooni:
1) positiivsuspiirkond;
2) graafiku ekstreemumpunktide koordinaadid ja määrake nende liik;
3) kahanemisvahemik.

Vaata lahendust
1. Leian selle funktsiooni positiivsuspiirkonna
avaldis
Selgitus

Positiivsuspiirkond

avaldis

Näide

Leia funktsiooni avaldis positiivsuspiirkond.

avaldis

Leian nullkohad

avaldis
avaldis
avaldis
Joonis 2

Joonis 2

Vastus:avaldis

Leian võrratuse nullkohad

avaldis
Selgitus
Võrratuse nullkohtade leidmiseks tuleb võrratuse märk asendada võrdusmärgiga.
avaldis
Selgitus

Võrrandi ab=0 lahendamine

avaldis

Näide

avaldis

Antud võrrandit võib lahendada kahe järgmise võrrandi eraldi lahendamise teel.

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis väärtus avaldis vaid siis, kui avaldis väärtus on avaldis.
avaldis
avaldis
Selgitus

Võrrandite pooli võib korrutada läbi suvalise nullist erineva arvuga

avaldis

Näide

Võrrand avaldis on arvuga avaldis läbi korrutades samaväärne võrrandiga avaldis.

Antud juhul korrutasin võrrandi pooli läbi arvuga avaldis.
avaldis
Selgitus

Liikmeid võib vedada üle võrdusmärgi, kui muuta liikme ees olev märk

avaldis
avaldis

Näited

1) Võrrandid avaldis ja avaldis on samaväärsed.
2) Võrrandid avaldis ja avaldis on samaväärsed.

Joonis 17

Joonis 17

Selgitus
Kui nullkohad on leitud, siis antud joonis tehakse järgmiste põhimõtete järgi:

1) Kantakse nullkohad kasvavas järjekorras arvteljele.
2) Valitakse suvaline piirkond ja kontrollitakse suvalise arvuga, sellest piirkonnast, kas selles piirkonnas on funktsiooni väärtus positiivne või negatiivne. Vastavalt sellele tõmmatakse joon kas alla või ülespoole telge.
3) Seejärel veetakse joon nullkohani ja sõltuvalt sellest kas antud nullkoht on paaris- või paaritu arvulise kordsusega, põrgatakse nullkohast tagasi või läbitakse telg, kuni kõik nullkohad on läbitud.

Antud joonise teen järgmiste põhimõtete järgi:

1) Kannan nullkohad avaldis ja avaldis kasvavas järjekorras arvkiirele.
2) Vaatlen kõige parempoolset piirkonda, kontrollides arvuga avaldis, kas seal piirkonnas on funktsioon positiivne või negatiivne.

avaldis

Järelikult hakkan joont vedama ülevalt poolt telge.
3) Kuna lahend avaldis on kahekordne, ehk paarisarvulise kordsusega ja lahend avaldis on ühekordne, ehk paarituarvulise kordsusega, siis joon põrkab avaldis juures tagasi ja avaldis joon läbib.

Vastus: Funktsiooni positiivsuspiirkond on avaldis.

Selgitus
Lugesin vastuse järgmise põhimõtte alusel:

1) Teljest ülevalpool asuvad punktid on positiivsed (suurem nullist).
2) Telje peal asuvad punktid on võrdsed nulliga.
3) Allpool asuvad punktid on negatiivsed (väiksem nullist).

Kuna hetkel otsisin positiivsuspiirkonda, siis lugesin vastusesse joone need punktid, mis asuvad ülevalpool telge.
2. Leian selle funktsiooni graafiku ekstreemumpunktide koordinaadid ja määran nende liigi

Teisendan funktsiooni avaldis avaldist

avaldis
Selgitus

Leian funktsiooni avaldis tuletise

avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Ekstreemumid

avaldis

avaldis
avaldis

Näide

Leia funktsiooni avaldis miinimumpunkti ja maksimumpunkti koordinaadid.

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis

Leian ekstreemumpunktide avaldis koordinaadid.

avaldis
avaldis

Vastus:avaldis ja avaldis

avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus

Võrrandi ab=0 lahendamine

avaldis

Näide

avaldis

Antud võrrandit võib lahendada kahe järgmise võrrandi eraldi lahendamise teel.

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
Pole midagi lahendada. Võrrandi esimene lahend on leitud.
avaldis
avaldis
Selgitus

Liikmeid võib vedada üle võrdusmärgi, kui muuta liikme ees olev märk

avaldis
avaldis

Näited

1) Võrrandid avaldis ja avaldis on samaväärsed.
2) Võrrandid avaldis ja avaldis on samaväärsed.

Leian ekstreemumpunktide avaldis koordinaadid

avaldis
Selgitus
Kui avaldis koordinaat on teada, siis avaldis koordinaadi leidmiseks tuleb avaldis koordinaat asendada algsesse funktsiooni ja sealt avaldis välja arvutada.
avaldis
Selgitus
Kui avaldis koordinaat on teada, siis avaldis koordinaadi leidmiseks tuleb avaldis koordinaat asendada algsesse funktsiooni ja sealt avaldis välja arvutada.
avaldis
Selgitus
avaldis
avaldis
avaldis
Selgitus
avaldis
Selgitus
Arvu teisendamisel murruks tuleb arvule murrujoon ja arv avaldis alla kirjutada.
avaldis
Selgitus

Leian funktsiooni avaldis teise tuletise

avaldis
Selgitus

Määran ekstrrmumite liigi

avaldis
avaldis
Selgitus

Ekstreemumid

avaldis

avaldis
avaldis

Näide

Leia funktsiooni avaldis miinimumpunkti ja maksimumpunkti koordinaadid.

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
avaldis

Leian ekstreemumpunktide avaldis koordinaadid.

avaldis
avaldis

Vastus:avaldis ja avaldis

Vastus: Funktsiooni avaldis miinimumpunkt on avaldis ja maksimumpunkt on avaldis.

Selgitus
Punkti avaldis koordinaat on esimesel kohal ja avaldis koordinaat on teisel kohal.
3. Leian selle funktsiooni kahanemisvahemiku

Leian funktsiooni avaldis tuletise

avaldis
Selgitus
Eelnevalt ülesandes leitud.

Leian funktsiooni avaldis kahanemisvahemiku

avaldis
Selgitus

Kahanemispiirkond

avaldis

Näide

Leia funktsiooni avaldis kahanemispiirkond.

avaldis
avaldis

Leian nullkohad

avaldis
avaldis
avaldis
avaldis
Joonis 3

Joonis 3

Vastus:avaldis

Leian tuletisfunktsiooni nullkohad

avaldis
Selgitus
Ruutvõrratuse lahendamine:1) Asendan võrratusemärgi võrdusmärgiga, et leida nullkohad.

2) Seejärel tuleb need nullkohad kanda kasvavas järjekorras arvteljele ja joonistada nullkohtadest läbi parabool:
a) kui liikme avaldis ees olev arv on positiivne, siis avanevad parabooli haarad ülespoole;
b) kui liikme avaldis ees olev arv on negatiivne, siis avanevad parabooli haarad allapoole.
3) Loen jooniselt vastavalt võrratuse märgile vastuse:
a) kõik graafiku punktid, mis asuvad teljest üleval pool, annavad ruutfunktsioonile positiivse väärtuse (suurem nullist);
b) kõik punktid, mis asuvad telje peal, annavad ruutfunktsioonile väärtuse avaldis (võrdne nulliga);
c) kõik graafiku punktid, mis asuvad teljest allpool, annavad ruutfunktsioonile negatiivse väärtuse (väiksem nullist).

Märkus

Kui ruutvõrratuse negatiivse ruutliikme kordaja korral on lihtsam võrrandi lahendamiseks kasutada arvuga avaldis läbi jagatut kuju (kõik märgid muudetud), siis parabooli kujutamisel peab arvestama siiski esialgse ruutvõrratuse kordajatega.

avaldis
Selgitus
Eelnevalt ülesandes leitud.
Joonis 18

Joonis 18

Vastus: Funktsiooni avaldis kahanemisvahemik on avaldis.